Rozkazy Naczelnego Dowódcy - KSZ

Przejdź do treści

Menu główne:

Dekret Księcia Sarmacji o KSZ


Prawo wojskowe ⇒ Ustawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 55

Unisławów, dnia 8 listopada 2004 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181
o Książęcych Siłach Zbrojnych

Art. 1. [Książęce Siły Zbrojne]

1. Książęce Siły Zbrojne, zwane dalej „KSZ”, służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
2. W skład KSZ wchodzą, jako ich rodzaje:
a. Książęce Wojska Lądowe, zwane dalej „KWL”,
b. Książęce Siły Powietrzne, zwane dalej „KSP”,
c. Książęca Marynarka Wojenna, zwana dalej „KMW”.
3. Rodzaje KSZ składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych różnych rodzajów wojsk i służb.

Art. 2. [Służba zawodowa]

1. Służba wojskowa w KSZ jest służbą żołnierzy zawodowych.
2. Hetman Wielki określa, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, zasady otrzymywania uposażenia przez żołnierzy oraz zasady zwalniania ze służby.

(Art. 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 3. [Przysięga wojskowa]

1. Każdy żołnierz KSZ składa przysięgę wojskową według następującej roty: „Ja, żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych, przysięgam służyć wiernie Księciu i Koronie, bronić niepodległości Księstwa Sarmacji i jego granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza sarmackiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Żołnierz składający przysięgę wojskową może złożyć przysięgę z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
2. Złożenie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.

Art. 4. [Dowództwo nad KSZ]

Książę jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KSZ. Książę w szczególności:

1. powołuje i odwołuje Hetmana Wielkiego — najwyższego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej,
2. po zasięgnięciu opinii Hetmana Wielkiego określa główne kierunki rozwoju KSZ,
3. po zasięgnięciu opinii Hetmana Wielkiego ogłasza doktrynę wojenną Księstwa Sarmacji,
4. na wniosek Hetmana Wielkiego powołuje i odwołuje dowódców rodzajów KSZ.

Art. 5. [Hetman Wielki]

1. Do zakresu działania Hetmana Wielkiego należy:
       1.kierowanie całokształtem działalności KSZ,
       2.przygotowywanie doktryny wojennej Księstwa Sarmacji, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury KSZ,
       3.realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Księcia w zakresie obrony Księstwa Sarmacji i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań,
       4.określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego,
       5.określanie celów, kierunków i zadań szkolenia wojskowego oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego,
       6.kierowanie szkolnictwem wojskowym oraz szkoleniem wojsk,
       7.kierowanie sprawami kadrowymi KSZ,
       8.kierowanie wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych,
       9.kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KSZ,
       10.realizowanie decyzji Księcia w zakresie wywiązywania się Księstwa Sarmacji z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
       11.zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Księcia, dotyczących udziału sarmackich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych akcjach wojskowych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami,
       12.tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
       13.utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw,
       14.kierowanie gospodarką finansową KSZ,
       15.reprezentowanie Korony w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych KSZ,
       16.kierowanie działalnością gospodarczą w KSZ,
       17.kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Służby Informacji Wojennej,
       18.kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Książęcej Żandarmerii Wojskowej,
       19.współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
       20.wydawanie artykułów hetmańskich (zarządzeń) w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy,
       21.wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, decyzje Hetmana Wielkiego mają moc rozkazu wojskowego.

(Art. 5 ust. 1 pkt 20 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 6. [Służba Informacji Wojennej]

1. Służba Informacji Wojennej wykonuje zadania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność Księstwa Sarmacji oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie wojskowości, jak również przygotowuje dla organów państwowych informacje i analizy istotne dla obronności Księstwa Sarmacji.
2. (Skreślony)

(Art. 6 ust. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 7. [Książęca Żandarmeria Wojskowa]

1.Tworzy się Książęcą Żandarmerię Wojskową, która wykonuje w KSZ oraz w stosunku do żołnierzy zadania związane w szczególności z:
       1.zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej,
       2.ochroną życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
       3.ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochroną tajemnicy państwowej i służbowej,
       4.zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym, a także wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców,
       5.zapewnieniem przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.
2. W granicach swych zadań Książęca Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, a w tym interwencyjne, kontrolne, ochronne, konwojowe i asystencyjne.
3. (Skreślony)
4. Hetman Wielki określa, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), zasady wykonywania pozostałych czynności określonych w ust. 2 w zakresie, w jakim nie są one uregulowane w odrębnych przepisach.

(Art. 7 ust. 3 skreślony, a ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 8. [Umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe]

Hetman Wielki określa, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia):

1. wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, jak również zasady i sposób noszenia uzbrojenia,
2. przypadki, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych,
3. zasady i sposób noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe.

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 9. [Stopnie wojskowe]

1. Ze względu na posiadany stopień wojskowy żołnierze są szeregowymi, podoficerami lub oficerami.
2. Hetman Wielki, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), określa stopnie wojskowe.
3. Najwyższym stopniem wojskowym jest stopień Marszałka Sarmacji.
4. Stopnie wojskowe są dożywotnie.
5. Stopień wojskowy jest tytułem żołnierza. Hetman Wielki może, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), wprowadzać również inne tytuły wojskowe oraz określać zasady używania innych tytułów wojskowych.

(Art. 9 ust. 1 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 10. [Mianowanie na stopnie wojskowe]

1. Stopień szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej — z dniem stawienia się do tej służby.
2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.. Zasady, warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe określa Hetman Wielki w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia).
3. Na stopie wojskowe szeregowych i podoficerów mianuje Hetman Wielki lub organy wojskowe przez niego upoważnione.
4. Na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów mianuje Książę na wniosek Hetmana Wielkiego.
5. Na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Hetman Wielki.
6. Książę mianuje na stopień Marszałka Sarmacji za wyjątkowe zasługi dla KSZ.

(Art. 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 11. [Utrata i obniżenie stopnia wojskowego]
1. Żołnierz traci stopień wojskowy w razie:
       1.utraty obywatelstwa sarmackiego,
       2.skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
       3.pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-3 żołnierz zachowuje stopień szeregowego.
3. Żołnierzowi zostaje obniżony stopień wojskowy w razie obniżenia stopnia wojskowego orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

Art. 12. [Odzyskanie stopnia wojskowego]

1. Żołnierz odzyskuje stopień wojskowy w razie uchylenia:
       1.wyroku skazującego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
       2.decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia wojskowego.
2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia wojskowego odzyskuje stopień szeregowego, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień wojskowy.

Art. 13. [Przywrócenie stopnia wojskowego]

1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Księstwa Sarmacji można żołnierzowi przywrócić stopień wojskowy.
2. Przywrócenie stopnia wojskowego w razie jego utraty wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
3. O przywróceniu stopnia wojskowego orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień.

Art. 14. [Osobowość prawna]

KSZ posiadają osobowość prawną.

Art. 15. [Grunty w jednostkach samorządu terytorialnego]

1. Władze jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Hetmana Wielkiego, wyznaczają i przekazują KSZ znajdujące się na ich terytoriach grunty z przeznaczeniem na budowę jednostek wojskowych.
2. Szczegóły określa rozporządzenie Księcia.

(Art. 15 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 16. [Zamówienia publiczne]

Zamówienia publiczne na rzecz KSZ ogłasza Hetman Wielki w trybie i na zasadach określonych rozporządzeniem Księcia.

(Art. 16 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 17. [Jednolitość sił zbrojnych]

1. KSZ są jedynymi siłami zbrojnymi w Księstwie Sarmacji. Wyjątki od tej zasady określa rozporządzenie Księcia.
2. Hetman Wielki, w drodze artykułów hetmańskich (zarządzenia), określa zasady kultywowania tradycji wojskowych prowincji przez jednostki KSZ.
3. Książę, w drodze rozporządzenia, określa zasady wykorzystywania KSZ przez władze prowincji, w szczególności dla celów zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego w prowincji oraz zwalczania zagrożeń.

(Art. 17 ust.  1-3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 126 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2011 r.)

Art. 18. [Przepisy końcowe]

1. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc Ustawa Sejmu nr 3 o Siłach Zbrojnych Księstwa Sarmacji z dnia 18 czerwca 2002 r. z późn. zm.
2. Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.
Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ

Prawo wojskowe ⇒ Postanowienia Księcia, poz. 10614.
Unisławów, dnia 28 grudnia 2018 r.


Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych
w sprawie mianowań

MY, PIOTR III ŁUKASZ,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc.,

Na mocy art. 10 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. mianuję:

§ 1. [szeregowi]

   Szeregowy Jakub Norbert Führlitz (AG875), na stopień Starszego Szeregowego,
   Szeregowy Januszek Pałasz (AG866), na stopień Starszego Szeregowego,
   Szeregowy Tadeusz Brus (AG864), na stopień Starszego Szeregowego,
   Szeregowy Artur Kardacz von Hohenburg (AG810), na stopień Starszego Szeregowego,
   Marynarz Thomas von Lisendorff (AG106), na stopień Starszego Marynarza,
   Szeregowy Poważany Erik Otton von Hohenburg (AG643), na stopień Starszego Szeregowego,
   Szeregowy Sławetny Albert Jan Maat (AG681), na stopień Starszego Szeregowego,
   Marynarz Sławetny Tomasz Mancini (AG082), na stopień Starszego Marynarza,
   Marynarz Wielmożny Józef Sowiński (AG870), na stopień Starszego Marynarza,
   Szeregowy magister netowy Michelangelo Piccolomini (AG856), na stopień Starszego Szeregowego,
   Szeregowy magister medycyny netowy Alex Joe (AG880), na stopień Starszego Szeregowego,
   Starszy Marynarz doktor netowy Jaśnie Oświecony Ludwik Tomović (AF433), na stopień Mata,

§ 2. [podoficerowie]

   Kapral Poważany Daniel Szekeres (AG693), na stopień Sierżanta,
   Bosmanmat doktor netowy Prześwietny Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste (AE726), na stopień Bosmana,
   Starszy Sierżant Jaśnie Wielmożny Julian Fer at Atera (AF827), na stopień Chorążego,
   Chorąży Prześwietny Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232), na pierwszy stopień oficerski - Podporucznika,

§ 3. [oficerowie]

   Porucznik Czcigodny Bartłomiej Czapka (A3995), na stopień Kapitana,
   Porucznik doktor inżynier netowy Prześwietny Ryszard Paczenko (AE855), na stopień Kapitana,
   Pułkownik magister netowy Prześwietny Tomasz Liberi (AF039), na pierwszy stopień generalski - Generała Brygady,

§ 4. [generałowie]

   Generał Brygady Jaśnie Oświecony Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766), na stopień Generała Dywizji,
   Generał Korony profesor netowy Jaśnie Oświecony Gotfryd Slavik de Ruth (T1141), na stopień Marszałka Sarmacji.

§ 5.

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Prawo wojskowe ⇒ Postanowienia Księcia, poz. 9833.
Unisławów, dnia 22 stycznia 2018 r.


Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych
w sprawie odwołania i powołania Hetmana Wielkiego

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
stanowimy co następuje:

§ 1.

Na mocy art. 4 pkt. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. odwołuje się gen. Korony Jacka von Horn (AE544) z funkcji Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Na mocy art. 4 pkt. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. powołuje się gen. Korony Gotfryda Slavika de Ruth (T1141) na funkcję Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(—) Robert Fryderyk

Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ


Unisławów, dnia 19 września 2017 r.Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych


Na podstawie Rozporządzenia Księcia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 7 września 2012 r. ordery i odznaczenia otrzymują:


 1. mjr Laurencjusz Ma Hi at Atera - Wojskowy Krzyż Zasługi II st.
 2. mjr Tomasz Liberi Złoty - Wojskowy Medal Zasługi
 3. ppor. mar. Mustafa Owski - Wojskowy Krzyż Zasługi II st.
 4. bsmt Henryk Wespucci - Srebrny Wojskowy Medal Zasługi
 5. kpr. pilot David De Hoenhaim - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 6. st. szer. Julian Fer At Atera - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 7. szer. Sławomir Wikidajło - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 8. gen. kor. Jack von Horn - Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 9. gen. dyw. Gotfryd Slavik de Ruth - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 10. kontradm. Tytus Aureliusz-Chojnacki - Złoty Wojskowy Medal Zasługi
 11. mjr Tomasz Liberi - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 12. mjr Laurencjusz Ma Hi at Atera - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 13. ppor. mar. Mustafa Owski - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 14. chor. Bartłomiej Czapka - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 15. sierż. Daniel January von Tauer-Krak - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 16. bsmt Henryk Wespucci - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 17. mat Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 18. kpr. Konrad Jakub Arped-Friedman - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 19. kpr. pilot David de Hoenhaim - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 20. st. szer. Julian Fer At Atera - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 21. st. szer. Baszar Svensson At Atera - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 22. st. mar. Nikodem Thiefs - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 23. szer. Carmen Laurent - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 24. szer. Tymoteusz von Hohenzollerna - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 25. szer. Sławomir Wikidajło - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Unisławów, dnia 19 września 2017 r.


Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 10 ust. 2, 4 i 5 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. mianuję:

 • gen. dyw. Gotfryd Slavik DE RUTH - na stopień Generała broni
 • kontradm. Tytus AURELIUSZ-CHOJNACKI - na stopień Wiceadmirała
 • mjr Tomasz LIBERI - na stopień Podpułkownika
 • mjr Laurencjusz Ma Hi AT ATERA - na stopień Podpułkownika
 • ppor. mar. Mustafa OWSKI - na stopień Porucznika
 • chor. Bartłomiej CZAPKA - na stopień Podporucznika
 • sierż. Daniel January VON TAUER-KRAK - na stopień Starszego sierżanta
 • bsmt Henryk WESPUCCI - na stopień Bosmana
 • mat Eradl Adrien Marcus Pius DA FIRENZA - na stopień Bosmanmata
 • kpr. Konrad Jakub ARPED-FRIEDMAN - na stopień Sierżanta
 • kpr. pilot David DE HOENHAIM - na stopień Sierżanta pilota
 • st. szer. Julian FER AT ATERA - na stopień Kaprala
 • st. szer. Baszar SVENSSON AT ATERA - na stopień Kaprala
 • st. mar. Nikodem THIEFS - na stopień Mata
 • szer. Carmen LAURENT - na stopień Starszego szeregowego
 • szer. Thimoteus IK HOHENTSOLERN - na stopień Starszego szeregowego
 • szer. Sławomir VON HOHENZOLLERN-WIKIDAJŁO - na stopień Starszego szeregowego

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ

Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ

Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ

Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ

Rozkazy Naczelnego Dowódcy KSZ

 
Szukaj
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego